Informacje ogólne

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest periodykiem, którego tematyka dotyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi Górnego Śląska oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie - Polski, Europy i świata. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach. Chcemy przedstawiać prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów, a w związku z tym prezentować różne warsztaty badawcze i wynikające z podjęcia odmiennych metodologii ustalenia.

Zakres merytoryczny Rocznika obejmie również prace poświęcone obiektom położonym na śląskim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej, którego operatorem Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” stało się na początku 2013 roku.

Teksty zakwalifikowane do Rocznika umieszczane są w trzech działach: artykuły/studia, materiały/koncepcje oraz recenzje/opinie. Do publikacji na łamach czasopisma przyjmowane są teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, które uzyskały pozytywną opinię dwóch wskazanych przez redakcję recenzentów.

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wydawany jest raz w roku, w wersji papierowej.

Czasopismo punktowane (3 punkty MNiSW).