Opublikowano: 29 marca 2019
Powołanie do Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że pani dr Agnieszka Przybyła-Dumin, kierownik Działu Nauki naszego Muzeum, została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do składu Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Powołanie jest niewątpliwie efektem dostrzeżenia wyników i ogromnej pracy włożonej w wieloletnie działania badawcze dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Owocem tych badań była inwentaryzacja i archiwizacja dziedzictwa niematerialnego, zaś w wyniku opracowania licznych publikacji oraz organizacji działań edukacyjnych — ochrona i popularyzacja.

Działalność pani dr Agnieszki Przybyły-Dumin została uznana za przykład dobrych praktyk w tych zakresach; ona sama jest również często zapraszana do czynnego udziału w konferencjach i prowadzenia warsztatów organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

Radę ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktualnie składa się ona z dwudziestu jeden ekspertów z całego kraju, zaś jej kadencja trwa 4 lata. Powołana została do istnienia w związku z realizacją zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą Polska ratyfikowała w 2011 roku.

Jakie zadania stoją przed Radą? Otóż rekomenduje ona ministrowi niezbędne rozwiązania systemowe i instytucjonalne oraz działania zapewniające realizację celów Konwencji. Rada opiniuje także:

  • wnioski o wpis elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz wnioski o jego wykreślenie;
  • wnioski o wpis do Krajowego rejestru dobrych praktyk i analogicznie — o jego skreślenie;
  • propozycje wpisów na Listy UNESCO — Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony oraz do Rejestru dobrych praktyk.

 

dr Agnieszka Przybyła-Dumin, fot. Antoni Kreis