Działalność wydawnicza Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zainaugurowana została w latach 90. XX wieku. Wydawano wówczas publikacje związanie z prezentowaną w Muzeum ekspozycją tradycyjnego budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego, wystawami etnograficznymi będącymi pokłosiem badań terenowych oraz ofertą edukacyjną, a także opracowania na temat pieśni górnośląskich oraz stroju ludowego. Znalazły się wśród nich monografie autorstwa specjalistów, wydawnictwa albumowe, katalogi wystaw oraz przewodniki turystyczne i edukacyjne.

Intensyfikacja działalności wydawniczej Muzeum nastąpiła w 2013 roku wraz z powołaniem do życia naukowej serii wydawniczej „Monografie i Materiały MGPE”, czasopisma naukowego „Rocznik Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” oraz popularnonaukowego cyklu „Historia, ludzie i miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«”.

Od tamtej pory Muzeum rozpoczęło także serię wydawniczą publikującą dzieła depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego pn. „Jako downi bywało”, stanowiącą znakomite źródło dla badaczy kultury i historii terenów znajdujących się w obszarze zainteresowań MGPE. Wydawane były również publikacje naukowe znajdujące się poza seriami naukowymi, w tym we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie.

Misją wydawniczą realizowaną przez MGPE jest upowszechnianie wyników badań uczonych podejmujących w pracy naukowej problematykę historii i współczesności wsi górnośląskiej i zagłębiowskiej. W obszarze szczególnych zainteresowań znajduje się niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, realia gospodarcze i społeczne tych regionów oraz genealogia mieszkańców tych obszarów. Redakcja i wydawca stawiają sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych w publikacjach studiach i opracowaniach. Dzięki zapraszaniu do współpracy reprezentantów różnych dziedzin wykorzystywane są odmienne warsztaty badawcze i prezentowane ustalenia wynikające z podejmowania różnych metodologii.

W celu zainspirowania środowiska naukowego Muzeum organizuje konkursy na przygotowanie publikacji lub artykułów poświęconych tematyce dworskiej oraz genealogii chłopskiej, tym samym angażując naukowców i członków towarzystw regionalnych i genealogicznych do badania historii regionu przez pryzmat dziejów poszczególnych obiektów i rodzin. W tym ostatnim wypadku pozyskiwane są cenne dane o grupie społecznej, która często była omawiana jako zbiorowość, lecz niewiele uwagi poświęcano poszczególnym jednostkom.

Prace wydawnicze realizowane są w Dziale Nauki Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Zespół redakcyjny tworzą specjaliści z zakresu: folklorystyki, kulturoznawstwa, etnografii, historii, archeologii i muzealnictwa.

Redaktor naczelna:

dr Agnieszka Przybyła-Dumin (dumin@muzeumgpe-chorzow.pl)

Redaktorzy tematyczni:

dr Przemysław Nocuń (nocun@muzeumgpe-chorzow.pl)

mgr Krzysztof Bulla (bulla@muzeumgpe-chorzow.pl)

mgr Barbara Papaj (papaj@muzeumgpe-chorzow.pl)