Procedura wydawnicza

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” publikuje wyniki badań terenowych pracowników MGPE oraz dzieła uczonych i muzealników reprezentujących takie dziedziny jak etnografia, folklorystyka, historia, archeologia, a także innych badaczy zajmujących się kulturą Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, w tym literaturoznawców, socjologów, konserwatorów zabytków i historyków sztuki.

W obszarze zainteresowań MGPE znajduje się problematyka historii i współczesności wsi górnośląskiej i zagłębiowskiej, w tym niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe, realia gospodarcze i społeczne oraz genealogia chłopska.

Autorzy publikowanych monografii i artykułów wyłaniani są drogą konkursową, co pewien czas Muzeum ogłasza Call for Papers, podejmujący interesującą MGPE problematykę mogą też przedkładać teksty niezależnie od nich. Pod względem formalnym powinny zostać przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi Wydawnictwa (wersja pdf do pobrania).

Przekazane przez Autora/ów dzieło jest poddawane wstępnej redakcji (wówczas istnieje możliwość wystosowania prośby o uzupełnienia), następnie jest przesyłane – w zależności od dziedziny i treści oraz przeznaczenia publikacji – do jednego lub dwóch recenzentów. W przypadku recenzji pozytywnych monografia lub artykuł zostają włączone do planu wydawniczego Muzeum, od którego uzależniony jest termin wydania i nakład dzieła.

W kolejnych etapach następuje redakcja tekstu (przydzielanych jest z reguły dwóch redaktorów), następnie jego korekta, skład i kolejna korekta ze strony Wydawnictwa. Po każdym z nich Autor otrzymuje opracowanie do wglądu, ewentualnie poprawy, wyjaśnień lub uzupełnienia. Kontakt następuje drogą elektroniczną. Zlecenie druku wymaga mejlowej akceptacji autora dzieła oraz złożenia podpisanego oświadczenia (wersja pdf do pobrania). Koszty procesu wydawniczego pokrywa MGPE. Wydawnictwo przechowuje dokumentację procesu recenzyjnego i redakcyjnego.