Deklaracja dostępności

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-09.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości: 2024-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia takich jak:

— brak niektórych alternatywnych elementów nietekstowych,

— brak etykiet niektórych formularzy,

— niektóre elementy strony posiadają zbyt niski kontrast.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pan Marcin Gaweł, e-mail: gawel@muzeumgpe-chorzow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 241 07 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” mieści się w następującej lokalizacji:

Parkowa 25, 41-500 Chorzów – siedziba. Na parkingu przed wejściem głównym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na teren Muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek wielofunkcyjny administracyjno-wystawienniczy posiada dwa wejścia dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Oba wejścia umożliwiają skorzystanie ze znajdującego się w budynku dźwigu osobowego, aby dostać się na każdy poziom budynku. Windę wyposażono w system dźwiękowy informujący o zatrzymaniu na kondygnacji. Panel sterujący wewnątrz windy posiada informację w alfabecie Braille’a; windę wyposażono w czytelny wyświetlacz pokazujący numer piętra. Przyciski przywołania windy są dostosowane do potrzeb osób niewidzących.

Osoba o szczególnych potrzebach ma możliwość poruszania się po obszarach objętych kontrolą dostępu w godzinach pracy Muzeum, w tym dojścia do sekretariatu Muzeum. W godzinach udostępniania ekspozycji istnieje możliwość zwiedzania wystaw czasowych na parterze oraz pierwszym piętrze.

Toalety ogólnodostępne z pomieszczeniami przystosowanymi do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej znajdują się na parterze budynku wielofunkcyjnego oraz na terenie ekspozycji.

Ekspozycję Muzeum stanowią zabytkowe budynki drewniane, których dostosowanie dla osób niepełnosprawnych polega na wyposażaniu ich w przenośne podesty wejściowe. Osoby o szczególnych potrzebach mogą zwiedzać Muzeum wraz z opiekunem lub asystentem. Istnieje również możliwość sensorycznego zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem (poznawanie eksponatów zmysłem dotyku).

Muzeum posiada plan tyflograficzny, odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. Przedstawia plan całego obiektu, z najważniejszymi budynkami i miejscami. Wszystkie oznaczenia  są przedstawione w grafice wypukłej, a opisy zarówno w brajlu jak i w czarnodruku. Jest więc dostosowany do osób niewidomych i słabowidzących. Ponadto, dzięki nowoczesnej technologii, łączy się z aplikacją YourWay, która dostarcza informacji o obiekcie.

Wybrane obiekty w Muzeum zostały wyposażone w YourWay Beacon, to  niewielki nadajnik, sygnalizujący swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Aplikacja dostarcza przygotowane informacje tekstowe, odczytywane wprost z telefonu użytkownika. Pozwala osobom, szczególnie z niepełnosprawnością wzroku, poznać obiekty, które znajdują się w przestrzeni Muzeum.

Dostępna jest również publikacja dotycząca muzeum w dwóch wersjach – czarnodrukowej, wzbogaconej o kolorowe zdjęcia oraz brajlowskiej, z wypukłą ryciną. Publikacja zawiera informacje o Muzeum i wybranych obiektach.

W budynku garbarni z Koniakowa znajduje się wystawa „Na własnej skórze. Tradycyjne garbarstwo”. Wystawę można zwiedzić sensorycznie, została ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, niewidomych i niedowidzących. Nad skórami umieszczono tabliczki z nazwami skór z napisami w alfabecie Braille’a – przystosowanych dla osób niewidomych i niedowidzących. Jest też – wydrukowany za pomocą drukarki 3D – model przestrzenny wnętrza garbarni. Przy wejściu do obiektu znajdują się podjazdy umożliwiające osobom z dysfunkcją ruchu zapoznanie się z ekspozycją.