KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W  związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej powoływanego jako „RODO”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 roku pod numerem L.2016.119.1, informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie, pod numerem RIK-M/14/99.

 

Inspektor Ochrony Danych:

W celu prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji przysługujących Państwu praw na adres e-mail: iod@muzeumgpe-chorzow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji jego działalności statutowej, na podstawie przepisu:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, t.j.: w oparciu o zgodę osoby, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, w tym, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i w celu subskrypcji newslettera,

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, t.j.: w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów, porozumień, rezerwacją biletów wstępu do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, t.j.: w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, w tym, w zakresie rekrutacji na wolne miejsca pracy,

– art. 6 ust. 1 lit. d i lit. e) RODO, t.j.: w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, m.in. poprzez realizację procedury wnioskodawczej, działalność informacyjną, realizację zadań w zakresie wypożyczania zasobów bibliotecznych i archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, jak również realizację zadań, związanych z upowszechnianiem historii Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, działalność wystawienniczą, konserwatorską oraz realizację zadań, związanych z wizerunkiem Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, nadto zaś związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, innych osób przebywających na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz zgromadzonych dóbr kultury (obejmujących monitoring wizyjny),

– art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, t.j.: w zakresie niezbędnym do wykonania zadań, realizowanych przez Administratora w interesie publicznym, w tym poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i realizację zadań związanych z organizacją uroczystości, konferencji, sesji naukowych, imprez kulturalnych i edukacyjnych,

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, t.j.:  w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego w szczególności na marketingu usług i produktów własnych Administratora, dochodzeniu i zabezpieczaniu przysługujących mu roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych, dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– instytucje i podmioty współpracujące z Administratorem,

– wykonawcy, wyłonieni w ramach stosowania procedury zamówień publicznych,

– dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

– podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi takie jak usługi księgowe, audytorskie, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

– operatorzy pocztowi i kurierzy,

– przewoźnicy,

– operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

– organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

– uprawnieni na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej w zakresie w tych przepisach określonym.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe zebrane przez Administratora nie zamierza on przekazywać do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na stosownych podstawach prawnych.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora jedynie w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, wynikającego z prowadzonej przez niego działalności statutowej, mianowicie:

– w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o treść przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, t.j.: w oparciu o zgodę osoby, której przetwarzane dane osobowe dotyczą – aż do momentu wycofania przez Państwa zgody, przy czym po jej wycofaniu zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, wymaganego do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

– w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o treść przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, t.j.: w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów, porozumień, rezerwacją biletów wstępu, usług realizowanych przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – aż do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających z w/w tytułów, a po ich upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze na mocy przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno – archiwalnych,

– w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o treść przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, t.j.: w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora w/w obowiązków (w przypadku przetwarzania danych w związku z rekrutacją na wolne miejsca pracy – aż do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego i do 3 miesięcy po jego zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze na mocy przepisów kancelaryjno – archiwalnych),

– w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o treść przepisu art. 6 ust. 1 lit. d i lit. e) RODO, t.j.: w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – aż do momentu realizacji zamierzonych celów i upływu wiążących się z tym terminów przedawnienia roszczeń, a następnie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze na mocy przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno – archiwalnych, w przypadku zaś prowadzenia postępowań wyjaśniających lub dochodzeń związanych z bezpieczeństwem zwiedzających – przez czas niezbędny do wykonania w/w czynności, przy czym w systemie monitoringu wizyjnego – nie dłużej, niż przez okres 3 miesięcy,

– w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o treść przepisu art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, t.j.: w zakresie niezbędnym do wykonania zadań, realizowanych przez Administratora w interesie publicznym – aż do momentu realizacji zamierzonych celów i upływu wiążących się z tym terminów przedawnienia roszczeń, a następnie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze na mocy przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno – archiwalnych,

– w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o treść przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, t.j.:  w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – aż do momentu upływu wiążących się z tym terminów przedawnienia roszczeń, nadto zaś w przypadku, gdy prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie należności – do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego, a w sytuacji, gdy prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych, promujących prowadzoną działalność – aż do czasu wniesienia sprzeciwu, następnie zaś przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze na mocy przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno – archiwalnych.

 

Przysługujące prawa:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (marketing), przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, w którym Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wymóg podania danych osobowych:

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do załatwienia danej sprawy spowoduje, że sprawa ta nie zostanie podjęta.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dotyczące Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Powyższa informacja ma charakter ogólny. Informacja o ochronie danych osobowych uwzględniająca szczegółowy zakres przetwarzania może zostać Państwu przekazana przy udostępnianiu danych osobowych Administratorowi.