INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, co następuje.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Śląskiego pod numerem RIK-M/14/99.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@muzeumgpe-chorzow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach działalności statutowej, na następujących podstawach prawnych:
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o zgodę osoby, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, w szczególności w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i w związku z subskrypcją newslettera,
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów, oraz czynności poprzedzających ich zawarcia, takich jak rezerwacja biletu wstępu,
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, takich jak z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości podatkowej, archiwizacji,
– art. 6 ust. 1 lit. d i lit. e) RODO, w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, m.in. poprzez realizację procedury wnioskodawczej, działalność informacyjną, realizację zadań w zakresie wypożyczania zasobów bibliotecznych i archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, jak również realizację zadań, związanych z upowszechnianiem historii Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, działalność wystawienniczą, konserwatorską oraz realizację zadań, związanych z wizerunkiem Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, nadto zaś związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, innych osób przebywających na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz zgromadzonych dóbr kultury (obejmujących monitoring wizyjny),
– art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania zadań, realizowanych przez Administratora w interesie publicznym, w tym poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i realizację zadań związanych z organizacją uroczystości, konferencji, sesji naukowych, imprez kulturalnych i edukacyjnych,
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w zakresie marketingu usług i produktów własnych Administratora, dochodzeniu i zabezpieczaniu przysługujących roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych, dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
– instytucje i podmioty współpracujące z Administratorem, w tym wykonawcy, zleceniobiorcy oraz inne podmioty, działające na zlecenie Muzeum, takie jak dostawcy systemów informatycznych, usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, usługi prawne, analityczne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, przewozowe, operatorów płatności elektronicznych,
– podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– podmioty w zakresie wynikającym z przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a przekazanie danych jest niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego podlegają przetwarzaniu, a to:
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, do momentu jej wycofania,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, aż do momentu wykonania umowy,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do czasu ustania tych obowiązków,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO art. 6 ust. 1 lit. d i lit. e) RODO, t.j.: w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – do czasu kiedy nie jest to przetwarzanie niezbędne z uwagi na ochronę Pani/Pana żywotnych interesów przy czym w systemie monitoringu wizyjnego – nie dłużej, niż przez okres 3 miesięcy,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, do czasu realizacji zamierzonych celów,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, a w sytuacji, gdy prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych, promujących prowadzoną działalność – aż do czasu wniesienia sprzeciwu.

Brand new listof no deposit casinos with bonusesgathered in April 2019!

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, w jakim Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Wymóg podania danych osobowych:

Niepadanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi realizację celów opisanych w części „Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:” powyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dotyczące Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza prowadzić profilowania.

Odrębne informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Powyższa informacja ma charakter ogólny. Odrębna Informacja o ochronie danych osobowych uwzględniająca szczegółowy zakres przetwarzania może zostać Państwu przekazana przy udostępnianiu danych osobowych Administratorowi.