Etyka wydawnicza

Do wydania w publikacjach naukowych MGPE przyjmowane są teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, które uzyskały pozytywną recenzję. W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guestauthorship redakcja zobowiązuje autorów do podawania w procentach stopnia rzeczywistego wkładu w powstawanie przedkładanego tekstu, uwzględniania nazwisk współautorów, wskazywania autorów koncepcji, nazwisk osób opracowujących metody, wykonawców badań terenowych itp. Teksty weryfikowane są także pod kątem autoplagiatu. Redakcja oczekuje ponadto poszanowania praw autorskich autorów fotografii, rysunków, planów itp. Odpowiednie informacje podawane są w oświadczeniu autora oraz przedłożonym do publikacji tekście. Otrzymane do druku opracowania są w całości lub fragmentach sprawdzane przez program antyplagiatowy. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej będą ujawniane, a tekst je zawierający nie zostanie opublikowany.

W związku z uwagami merytorycznymi recenzentów i redaktorów oraz w przypadku uchybień w zakresie językowym i formalnym redakcja zwraca się do autora z prośbą o dokonanie w określonym terminie stosownych poprawek. W przypadku braku współpracy redakcja może nie dopuścić tekstu do publikacji. Zastrzega sobie ponadto prawo do wprowadzania korekt wynikających z wymogów językowych oraz przyjętych zasad edytorskich. Formułowane i realizowane zasady oraz działania redakcji mają na celu zagwarantowanie wysokiej jakości naukowej publikowanych tekstów.

Proces wydawniczy odbywa się zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Materiałów nieprzyjętych do druku (z uwagi na negatywną ocenę recenzenta, nieustosunkowanie się do wymogów redakcji itp.) redakcja nie odsyła. Za tekst opublikowany w monografii zbiorowej oraz „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” nie są wypłacane honoraria, autorzy otrzymują natomiast po jednym egzemplarzu autorskim tego tomu, w którym ukazał się ich artykuł.