§ 1

Informacje ogólne

 

1. Aktualne dni i godziny otwarcia Muzeum wskazane są przy wejściu w kasie biletowej oraz opublikowane na stronie:  www.muzeumgpe-chorzow.pl.
2. Wejście na teren Muzeum następuje po zakupie biletu wstępu, najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
3. Zwiedzanie ekspozycji możliwe jest indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, z przewodnikiem bądź samodzielnie.
4.  Odmawia się wstępu i przebywania na terenie Muzeum osobom:.
a. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu,
b. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób i mienia oraz zakłócającym porządek publiczny i naruszającym (mimo upomnienia) postanowienia niniejszego regulaminu.

Brand new listof no deposit casinos with bonusesgathered in April 2019!

 

§ 2

Zwiedzanie ekspozycji

 

1. Poruszanie się po ekspozycji odbywa się wyznaczonymi trasami.
2. Wprowadzane na teren Muzeum psy powinny być prowadzone na smyczy i – jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa – w kagańcu.
3. Korzystanie z roweru lub hulajnogi możliwe jest jedynie na drogach asfaltowych.
4. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji w celach prywatnych nie wymaga odrębnej zgody Muzeum i jest nieodpłatne, z wyjątkiem fotografii ślubnych, za które obowiązuje opłata według cennika.
5. Na terenie całego Muzeum zabrania się:
a. palenia papierosów i używania otwartego ognia z wyjątkiem miejsc w tym celu wyznaczonych (teren przy karczmie, kręgi ogniskowe),
b. dokarmiania zwierząt w zagrodach muzealnych (poza wyznaczonymi godzinami i w miejscach do tego przeznaczonych, pokarmem zakupionym w Muzeum),
c. uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji,
d. zrywania owoców i roślin przyzagrodowych,
e. wnoszenia i spożywania wniesionego alkoholu.
6. Ze względu na charakter ekspozycji (niskie stropy, wysokie progi, strome schody) i warunki atmosferyczne, zwiedzający obiekty muzealne powinni zachować szczególną ostrożność.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w budynku administracji Muzeum lub telefonicznie pod numerami tel. +48 32 450 27 04 do 06 wew. 236 w godzinach otwarcia Muzeum.