§ 1

Informacje ogólne

 

1. Aktualne dni i godziny otwarcia Muzeum wskazane są przy wejściu w kasie biletowej oraz opublikowane na stronie: www.muzeumgpe-chorzow.pl.

2. Wejście na teren Muzeum następuje po zakupie biletu wstępu, najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

3. Zwiedzanie ekspozycji możliwe jest indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, z przewodnikiem bądź samodzielnie.

4. Odmawia się wstępu i przebywania na terenie Muzeum osobom:

a) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu,

b) zachowującym się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób i mienia oraz zakłócającym porządek publiczny i naruszającym (mimo upomnienia) postanowienia niniejszego regulaminu.

Brand new listof no deposit casinos with bonusesgathered in April 2019!

 

§ 2

Zwiedzanie ekspozycji

 

1. Poruszanie się po ekspozycji odbywa się wyznaczonymi trasami.

2. Wprowadzane na teren Muzeum psy powinny być prowadzone na smyczy i – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa – w kagańcu.

3. Korzystanie z roweru lub hulajnogi możliwe jest jedynie na drogach asfaltowych.

4. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji w celach prywatnych nie wymaga odrębnej zgody Muzeum i jest nieodpłatne (za wyjątkiem fotografii ślubnych, za które obowiązuje opłata według cennika).

5. Na terenie całego Muzeum zabrania się:

a) palenia papierosów i używania otwartego ognia (z wyjątkiem miejsc w tym celu wyznaczonych – teren przy karczmie, kręgi ogniskowe),

b) dokarmiania zwierząt w zagrodach muzealnych (poza wyznaczonymi godzinami i w miejscach do tego przeznaczonych, pokarmem zakupionym w Muzeum),

c) uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji,

d) zrywania owoców i roślin przyzagrodowych,

e) wnoszenia i spożywania wniesionego alkoholu (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży prowadzi się w karczmie „U Brożka” oraz na terenie ogródka letniego przyległego do karczmy).

6. Ze względu na charakter ekspozycji (niskie stropy, wysokie progi, strome schody) i warunki atmosferyczne, zwiedzający obiekty muzealne powinni zachować szczególną ostrożność.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w budynku administracji Muzeum lub telefonicznie pod numerami tel. +48 32 450 27 04 do 06 wew. 236 w godzinach otwarcia Muzeum.