Opublikowano: 16 lutego 2022

Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny ogłasza V edycję konkursu na realizację zadania pod nazwą „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”.

“Chłopi, pomimo że stanowili w przeszłości najliczniejszą warstwę społeczną, nie doczekali się dotąd zbyt wielu opracowań genealogicznych. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w ramach swojego programu badawczego stara się zachęcić osoby zajmujące się genealogią do publikowania artykułów i monografii poświęconych pochodzeniu i historii rodzin chłopskich wraz z przestawieniem realiów społeczno-gospodarczych, w których żyli” – mówi dr Agnieszka Przybyła Dumin, kierownik Działu Nauki MGPE.

Konkurs adresowany jest do:

– absolwentów i studentów: historii, etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, filologii polskiej i kierunków pokrewnych

– członków stowarzyszeń ukierunkowanych na badania historyczne, genealogiczne i kulturoznawcze, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu badań genealogicznych.

Praca konkursowa powinna składać się z następujących elementów:

1. charakterystyki wytypowanej rodziny wraz z informacją o dostępności dokumentów archiwalnych,

2. harmonogramu planowanych czynności, z tym, że projekt powinien zostać zrealizowany w pół roku w przypadku, gdy jego efektem będzie opracowanie artykułu (objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego), oraz półtora roku, gdy efektem stanie się monografia (objętość minimum 6 arkuszy wydawniczych). W uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu o 3 miesiące,

3. kwestionariusza badawczego,

4. konspektu publikacji wraz z proponowaną bibliografią,

5. kalkulacji kosztów realizacji zadania.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Organizatora w zaklejonych kopertach z dopiskiem Konkurs pn. „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.

“Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy o przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników w postaci artykułu lub monografii, na podstawie której Muzeum pokryje koszty kwalifikowane niezbędnych działań (koszty pozyskania dokumentów, przejazdów, honoraria itp.) oraz opublikuje artykuł lub monografię, które zyskają pozytywne recenzje, odpowiednio w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” lub w serii wydawniczej Monografie i Materiały MGPE” dodaje dr Przybyła – Dumin.

Pokłosiem dotychczasowych edycji było opracowanie pięciu monografii:

– Michael Morys-Twarowski, Dzieje rodu Tomanków ze Śląska Cieszyńskiego od XVII do początku XX wieku,

Artur Paczyna, Malokowie z Radzionkowa i okolic,

Mirosław Mitrenga, Genealogia świerklanieckiego rodu Mitręgów/Mitrengów,

Przemysław Piwowarczyk, Rolnictwo i rolnicy w Bogucicach ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Nyców,

Michael Morys-Twarowski, Dzieje rodu Morysów ze Śląska Cieszyńskiego od XVIII do początku XX wieku.

Ponadto powstały trzy artykuły opublikowane w Roczniku MGPE. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tymi publikacjami, gdyż są one nie tylko źródłem cennych informacji, ale mogą stanowić inspirację do napisania własnej książki lub artykułu podejmującego zagadnienia genealogiczne.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu