Opublikowano: 09 marca 2022

Konkurs na najpiękniejszą palme wielkanocną jest organizowany przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, a jego celem jest m.in. poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej Świąt Wielkanocnych, a także najciekawszych tradycji związanych z obchodami tych świąt w kulturze ludowej a także rozwój inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej uczestników.

Udział w konkursie jest w moim przekonaniu dobrym sposobem, by w sposób żywy i aktywny poznawać tradycje regionu ale także rozwijać inwencję twórczą oraz wrażliwość estetyczną najmłodszych mieszkańców województwa – mówi Joanna Skorupska-Badura, kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

  1. klasy I-III;
  2. klasy IV-VI;
  3. klasy VII-VIII.

Prace będą oceniane m.in. według takich kryteriów jak ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, ogólne opracowanie i dobór materiałów, wykorzystanie motywów regionalnych i nawiązanie do tradycyjnych form zdobniczych, estetyka wykonania oraz trwałość konstrukcji a także walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane własnoręcznie. Nie dopuszcza się prac zakupionych, pozyskanych, jak również wytworzonych przed terminem ogłoszenia konkursu. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane w ramach działań indywidualnych.

Zgłoszenia pracy dokonuje rodzic, wychowawca, lub opiekun koła plastycznego.

Pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do sekretariatu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, Chorzów w terminie od 15 marca do 5 kwietnia 2022 roku (decyduje data wpływu).

Wręczenie nagród odbędzie się 10 kwietnia 2022 r. podczas imprezy plenerowej „Wielkanoc na Śląsku”, później nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym na konkurs.