Opublikowano: 08 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najpiękniejszy stroik świąteczny. Stroik powinien zostać stworzony według własnego projektu dowolną techniką. W przypadku prac wymagających ostrożnego transportu prosimy o odpowiednie ich  zabezpieczenie.

Bardzo prosimy, aby przed przystąpieniem do konkursu zapoznać się z jego regulaminem. Tu cytujemy jedynie kilka podstawowych kwestii organizacyjnych\;

  • autorem ozdoby zgłoszonej do konkursu może być jedna osoba;

  • warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej (w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej prze rodzica/opiekuna prawnego) karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w regulaminie;

  • jedna osoba może zgłosić do Konkursu jedną pracę;

  • w przypadku nie dołączenia karty zgłoszeniowej praca nie będzie oceniana.

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą na adres Organizatora: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów z dopiskiem na przesyłce: „Konkurs na stroik świąteczny” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Bardzo prosimy o poprawne zabezpieczenie prac, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Termin dostarczenia prac upływa 12 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu), a prace dostarczone po tej dacie nie będą oceniane. Zwycięzców wyłoni powołana przez Dyrektora naszego muzeum Komisja Konkursowa, zaś prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych (w każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od 1 do 3):

  1. klasy I-III,

  2. klasy IV-VIII,

  3. szkoły ponadpodstawowe.

Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac podamy na naszej stronie internetowej. Umieścimy na niej również fotorelację z wystawy nagrodzonych prac. Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 18 grudnia 2022 w siedzibie Organizatora: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziecie Państwo w regulaminie.