Opublikowano: 23 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu poświęconego dziejom rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska. Chłopi, pomimo że stanowili w przeszłości najliczniejszą warstwę społeczną, nie doczekali się dotąd zbyt wielu opracowań genealogicznych. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w ramach swojego programu badawczego stara się zachęcić osoby zajmujące się genealogią do publikowania artykułów i monografii poświęconych pochodzeniu i historii rodzin chłopskich wraz z przestawieniem realiów społeczno-gospodarczych, w których żyli. Pokłosiem dotychczasowych edycji było opracowanie trzech monografii i trzech artykułów opublikowanych w ramach wydawnictw MGPE.

Konkurs adresowany jest do:
– absolwentów i studentów: historii, etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, filologii polskiej i kierunków pokrewnych
– członków stowarzyszeń ukierunkowanych na badania historyczne i kulturoznawcze, którzy mają doświadczenie przy prowadzeniu badań genealogicznych.

Praca konkursowa powinna składać się z:
a. charakterystyki wytypowanej rodziny wraz z informacją o dostępności dokumentów archiwalnych,
b. harmonogramu planowanych czynności, z tym, że projekt powinien zostać zrealizowany w pół roku w przypadku, gdy jego efektem będzie opracowanie artykułu (objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego), oraz półtora roku, gdy efektem stanie się monografia (objętość minimum 6 arkuszy wydawniczych). W uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu o 3 miesiące,
c. kwestionariusza badawczego,
d. konspektu publikacji wraz z proponowaną bibliografią,
e. kalkulacji kosztów realizacji zadania,

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Organizatora w zaklejonych kopertach z dopiskiem Konkurs pn.Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląskaw godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku w terminie do dnia 26 czerwca 2018 roku.

Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie badań i opracowanie wyników badań w postaci artykułu lub monografii, na podstawie której Muzeum pokryje koszty kwalifikowane badań (koszty pozyskania dokumentów, przejazdów, honoraria itp.) oraz opublikuje artykuł lub monografię, które zyskają pozytywne recenzje, odpowiednio w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” lub w serii wydawniczej „Monografie i Materiały MGPE”.

Szczegóły w regulaminie dostępnym poniżej:

Regulamin konkursu – Genealogia, edycja IV