Opublikowano: 10 maja 2022
Konkurs „Od buncloka do familoka – rajza po tradycjach” - nagłówek wpisu

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w trójetapowym konkursie „Od buncloka do familoka – rajza po tradycjach”. Jest on skierowany do uczniów klas IV i V szkół podstawowych – każda zainteresowana szkoła zgłasza pięciu uczniów, którzy będą brali udział w konkursie jako jeden zespół. Poniżej podajemy najistotniejsze informacje, całość w regulaminie konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I ETAP: FOTOGRAFIA

W ramach I etapu konkursu zgłaszany zespół uczniów składa fotografię inspirowaną dawną pocztówką prezentującą miasta i wsie Górnego Śląska. Zespoły mogą korzystać z dawnych pocztówek ze zbiorów własnych jak i ogólnodostępnych. Fotografia zgłoszeniowa powinna być odpowiednio wykadrowana oraz pokazywać dane miejsce/budynek/ulicę z tej samej perspektywy, co oryginał. Nadesłane prace zostaną ocenione podczas krótkiego wernisażu przez Jury, które następnie wybierze nie więcej niż 20 prac i zaprosi ich autorów do II etapu. Kryteria oceny fotografii są następujące: jakość wykonania, walory artystyczne oraz wierność oddania krajobrazu architektonicznego.

II ETAP: QUIZ

II etap konkursu polega na przeprowadzeniu quizu online na platformie Kahoot. Pytania (15 pytań) dotyczyć będą śląskich zwyczajów, śląskiego języka oraz znajomości geografii i historii Górnego Śląska. Pytania będą miały charakter zamknięty oraz będą ograniczone czasowo. Etap II konkursu będzie pominięty, jeżeli w etapie I Jury wybierze 10 lub mniej prac.

III ETAP: KONKURS WIEDZY O ŚLĄSKU

W III etapie konkursu bierze udział 10 zespołów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w II etapie konkursu, a jeżeli etap II konkursu został pominięty, zespoły wyłonione w I etapie. W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów, o kolejności decydować będzie czas, w którym zespół rozwiązał quiz.

III etap konkursu odbędzie się w dniu 14.06.2022 w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i będzie polegał na wykonaniu przez przedstawiciela zespołu praktycznych zadań z zakresu śląskich tradycji i zwyczajów:

1. Kuchnia śląska – znajomość śląskich potraw oraz przepisów kuchni śląskiej.

2. Śląska rodzina – znajomość relacji panujących w tradycyjnej śląskiej rodzinie wielopokoleniowej.

3. Język śląski – znajomość śląskiej godki.

4. Śląskie stroje ludowe – znajomość elementów tradycyjnej garderoby śląskiej oraz umiejętność jej założenia.

5. Dawne zawody oraz profesje na Górnym Śląsku.

6. Dawne tradycje i zwyczaje śląskie.

7. Gra terenowa z wykorzystaniem ekspozycji terenowej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Poszczególne zadania mogą być wykonywane przez różnych członków zespołu. Po każdym zadaniu III etapu konkursu Jury będzie przyznawało punkty.

Warunki udziału w konkursie

1. Fotografie, formularz zgłoszeniowy (zgłoszenie zespołu) oraz informację o danych osobowych należy dostarczyć do 20 maja 2022 roku (data stempla pocztowego) na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul Parkowa 25, 41-500 Chorzów, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum, w każdym przypadku z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Rajza”. Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie i nadesłanie współczesnej wersji jednej z dawnych pocztówek wraz z czytelnie wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędą się w tym samym dniu co III etap konkursu, na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

 

Wszelkie szczegóły formalne zawarte zostały w regulaminie konkursu.

 

Konkurs „Od buncloka do familoka – rajza po tradycjach” - grafika konkursu