Teksty zakwalifikowane do Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” umieszczane są w trzech działach: artykuły/studia, materiały/koncepcje oraz recenzje/opinie. Do publikacji na łamach czasopisma przyjmowane są teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, które uzyskały pozytywną opinię dwóch wskazanych przez redakcję recenzentów. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja ma formę pisemną.

Brand new listof no deposit casinos with bonusesgathered in April 2019!

 

Recenzenci w latach 2013-2021: prof. UWr dr hab. Rafał Eysymontt, dr hab. Maciej Fic, dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska, dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak, prof. UŚ dr hab. Leonard Ogierman, prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk, dr hab. Tomasz Rokosz, prof. UMCS dr hab. Katarzyna Smyk, Prof. PhDr., DrSc. Rastislava Stoličná, prof. PŚ dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska, prof. dr hab. Anna Węgrzyniak.

 

Artykuły prosimy przesyłać na adres mailowy: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl, wraz z informacjami na temat autora: tytuł naukowy, zainteresowania, miejsce pracy, adres do korespondencji oraz e-mail. W treści powinna znaleźć się ponadto informacja dotycząca afiliacji. Po otrzymaniu wstępnej akceptacji (dokonywanej w oparciu o kryteria: tematyczne, merytoryczne, językowe i formalne), wersję papierową, wraz z w/w informacjami oraz oświadczeniem autora, należy kierować na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, z dopiskiem Rocznik MGPE.

Termin naboru na dany rok: 31 stycznia.

Czasopismo punktowane: 5 pkt.

W przypadku uchybień w zakresie językowym i formalnym oraz w związku z uwagami recenzentów redakcja zwraca się do autora z prośbą o dokonanie w określonym terminie stosownych poprawek. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do wprowadzania korekt wynikających z wymogów językowych oraz przyjętych zasad edytorskich. Materiałów nieprzyjętych do druku (z uwagi na negatywną ocenę recenzenta, nieustosunkowanie się do wymogów redakcji itp.) redakcja nie odsyła. Za tekst opublikowany w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” nie są wypłacane honoraria, autorzy otrzymują natomiast po jednym egzemplarzu autorskim tego tomu czasopisma, w którym ukazał się ich artykuł.

 

W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guestauthorship, redakcja zobowiązuje autorów do podawania w procentach stopnia rzeczywistego wkładu w powstawanie przedkładanego artykułu, uwzględniania nazwisk współautorów, wskazywania autorów koncepcji, nazwisk osób opracowujących metody, wykonawców badań terenowych itp. Informacje te podawane są w oświadczeniu autora oraz przedłożonym do publikacji tekście. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej będą ujawniane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów edytorskich, formularz recenzji oraz oświadczenia autora znajdują się w załącznikach.

 

Pliki do pobrania:

Rocznik MGPE – formularz recenzji

Rocznik MGPE – oświadczenie autora

Rocznik MGPE – wymogi edytorskie