Teksty zakwalifikowane do Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” umieszczane są w trzech działach: artykuły/studia, materiały/koncepcje oraz recenzje/opinie. Do publikacji na łamach czasopisma przyjmowane są teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, które uzyskały pozytywną opinię dwóch wskazanych przez redakcję recenzentów. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja ma formę pisemną.

 

Recenzenci w latach 2013-2017: prof. UWr dr hab. Rafał Eysymontt, dr hab. Maciej Fic, dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UŚ dr hab. Leonard Ogierman, prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk, prof. UMCS dr hab. Katarzyna Smyk, dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska, prof. dr. hab. Anna Węgrzyniak.

 

Artykuły prosimy przesyłać na adres mailowy: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl, wraz z informacjami na temat autora: tytuł naukowy, zainteresowania, miejsce pracy, adres do korespondencji oraz e-mail. W treści powinna znaleźć się ponadto informacja dotycząca afiliacji. Po otrzymaniu wstępnej akceptacji (dokonywanej w oparciu o kryteria: tematyczne, merytoryczne, językowe i formalne), wersję papierową, wraz z w/w informacjami oraz oświadczeniem autora, należy kierować na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, z dopiskiem Rocznik MGPE.

Termin naboru na dany rok: 31 stycznia.

Czasopismo punktowane (3 punkty MNiSW).

 

W przypadku uchybień w zakresie językowym i formalnym oraz w związku z uwagami recenzentów redakcja zwraca się do autora z prośbą o dokonanie w określonym terminie stosownych poprawek. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do wprowadzania korekt wynikających z wymogów językowych oraz przyjętych zasad edytorskich. Materiałów nieprzyjętych do druku (z uwagi na negatywną ocenę recenzenta, nieustosunkowanie się do wymogów redakcji itp.) redakcja nie odsyła. Za tekst opublikowany w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” nie są wypłacane honoraria, autorzy otrzymują natomiast po jednym egzemplarzu autorskim tego tomu czasopisma, w którym ukazał się ich artykuł.

 

W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guestauthorship, redakcja zobowiązuje autorów do podawania w procentach stopnia rzeczywistego wkładu w powstawanie przedkładanego artykułu, uwzględniania nazwisk współautorów, wskazywania autorów koncepcji, nazwisk osób opracowujących metody, wykonawców badań terenowych itp. Informacje te podawane są w oświadczeniu autora oraz przedłożonym do publikacji tekście. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej będą ujawniane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów edytorskich, formularz recenzji oraz oświadczenia autora znajdują się w załącznikach.

 

Pliki do pobrania:

Rocznik MGPE – formularz recenzji

Rocznik MGPE – oświadczenie autora

Rocznik MGPE – wymogi edytorskie