Teksty zakwalifikowane do Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” umieszczane są w trzech działach: artykuły/studia, materiały/koncepcje oraz recenzje/opinie. Do publikacji na łamach czasopisma przyjmowane są teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, które uzyskały pozytywną opinię dwóch wskazanych przez redakcję recenzentów. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja ma formę pisemną.

Brand new listof no deposit casinos with bonusesgathered in April 2019!

 

Recenzenci w latach 2013-2022: prof. UWr dr hab. Rafał Eysymontt, dr hab. Maciej Fic, dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska, dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak, prof. UŚ dr hab. Leonard Ogierman, prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk, dr hab. Tomasz Rokosz, prof. UMCS dr hab. Katarzyna Smyk, Prof. PhDr., DrSc. Rastislava Stoličná, prof. PŚ dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska, prof. UO dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. dr hab. Anna Węgrzyniak.

Artykuły prosimy przesyłać na adres mailowy: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl, wraz z informacjami na temat autora: tytuł naukowy, zainteresowania, miejsce pracy, adres do korespondencji oraz e-mail. W treści powinna znaleźć się ponadto informacja dotycząca afiliacji. Po otrzymaniu wstępnej akceptacji (dokonywanej w oparciu o kryteria: tematyczne, merytoryczne, językowe i formalne), wersję papierową, wraz z w/w informacjami oraz oświadczeniem autora, należy kierować na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, z dopiskiem Rocznik MGPE.

Termin naboru na dany rok: 31 stycznia.

Czasopismo punktowane znajdujące się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych MEiN – 20 pkt

W przypadku uchybień w zakresie językowym i formalnym oraz w związku z uwagami recenzentów redakcja zwraca się do autora z prośbą o dokonanie w określonym terminie stosownych poprawek. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do wprowadzania korekt wynikających z wymogów językowych oraz przyjętych zasad edytorskich. Materiałów nieprzyjętych do druku (z uwagi na negatywną ocenę recenzenta, nieustosunkowanie się do wymogów redakcji itp.) redakcja nie odsyła. Za tekst opublikowany w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” nie są wypłacane honoraria, autorzy otrzymują natomiast po jednym egzemplarzu autorskim tego tomu czasopisma, w którym ukazał się ich artykuł.

 

W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guestauthorship, redakcja zobowiązuje autorów do podawania w procentach stopnia rzeczywistego wkładu w powstawanie przedkładanego artykułu, uwzględniania nazwisk współautorów, wskazywania autorów koncepcji, nazwisk osób opracowujących metody, wykonawców badań terenowych itp. Informacje te podawane są w oświadczeniu autora oraz przedłożonym do publikacji tekście. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej będą ujawniane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów edytorskich, formularz recenzji oraz oświadczenia autora znajdują się w załącznikach.

 

Autorzy w latach 2013-2022:

2022, t. 10

MICHAEL MORYS-TWAROWSKI, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie
ADAM OKUN, badacz niezależny
MARCELINA SZYMAŃSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
JACEK OKOŃ, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
BEATA PIECHA-VAN SCHAGEN, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
JUSTYNA MAJERSKA-SZNAJDER, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales, Stowarzyszenie „Wilamowianie”
KLEMENTYNA KOZYRA, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
SYLWIA KUDŁA-HERNER, Pracownia Konserwacji Zabytków ARTCON
DAMIAN ADAMCZAK, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
MAŁGORZATA KSIĄŻEK, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
KRZYSZTOF BULLA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie””

2021, t. 9

CZUBALA DIONIZJUSZ, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

KRAJEWSKA AGATA, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Kulturze

NOWAKOWSKI DOMINIK, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu, Instytut Archeologii i Etnologii

PASZKO IZABELA, Ludwig-Maximilian Universität München, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin (Deutschland)

PASZKO MARTA, Muzeum w Gliwicach

SYNOWIEC HELENA, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Językoznawstwa

SZEPISZCZAK ANGELIKA, Muzeum Historii Katowic

TOBOŁA-FELIKS MAGDALENA, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Doktorska / Muzeum Historii Katowic

2020, t. 8

BOROWSKI JAN PAWEŁ, Muzeum Śląska Cieszyńskiego

CIESIELSKI RAFAŁ, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii

KOZYRA KLEMENTYNA, Muzeum Wsi Radomskiej

KUDŁA-HERNER SYLWIA, Pracownia Konserwacji Zabytków Artcon

MACHNIO DOMINIKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

NOWICKA ANGELIKA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

PIETRZAK MAŁGORZATA, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

TUREK KRYSTYNA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ZACHARYASZ EWA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2019, t. 7

CZUBALA DIONIZJUSZ, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

DARULOVÁ JOLANA, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie

GARSTKA ROBERT, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

JÁGEROVÁ MARGITA, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (Slovensko), Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky

KAZIMIROWICZ JANUSZ, Muzeum-Zamek w Łańcucie

KOŠTIALOVÁ KATARÍNA, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie

LACH KORNELIA, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Opolu

NOWAK JACEK, Politechnika Śląska w Gliwicach

STOJAK GRAŻYNA, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii, Zakład Muzeologii

WRÓBLEWSKI PIOTR, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2018, t. 6

BULLA KRZYSZTOF, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” / Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”

CHRÓST LESZCZEK, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

HOJKA ZBIGNIEW, Uniwersytet Śląski w Katowicach

MORYS-TWAROWSKI MICHAEL, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie

NOCUŃ PRZEMYSŁAW, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

PARYS PAWEŁ, Muzeum Śląskie w Katowicach

PRZYBYŁA-DUMIN AGNIESZKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

SZYMAŃSKA MARCELA, Uniwersytet Opolski

WOŁCZYK ŁUKASZ, Muzeum Wsi Kieleckiej

2017, t. 5

BULLA KRZYSZTOF, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” / Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”

HAGNO-CEBRAT URSZULA, Pracownia Naprawa Rzeczy Pięknych

JAWORSKI KRZYSZTOF, Uniwersytet Wrocławski

KONTNY IRENA, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

MORYS-TWAROWSKI MICHAEL, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie

ORZEŁ ZUZANNA, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

STOKOWSKI DAGMARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

SYSKA ANNA, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

WĄDOŁOWSKI MARCIN, Akademia Ignatianum w Krakowie

WIECZOREK KRZYSZTOF, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2016, t. 4

CHYŁKA PAULINA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

ĆWIKŁA JULITA, Muzeum w Raciborzu

FIRLEJ DOROTA, Muzeum Miejskie w Żywcu

GAŁASZEK JAN, Muzeum Zamkowe w Pszczynie

GOJNICZEK WACŁAW, Uniwersytet Śląski w Katowicach

GORZELIK JERZY, Uniwersytet Śląski w Katowicach

KACZMARCZYK STEFAN, badacz niezależny

KOZINA IRMA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ŁAKOMY KATARZYNA, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu

ŁEBZUCH BOŻENA, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych

MICZKA-PAJESTKA MONIKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MORYS-TWAROWSKI MICHAEL, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie

PACZYNA ARTUR, Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”

POLOCZEK ADRIAN, RECO – Konserwacja Zabytków Sp. Z o.o.

POLOCZEK AGATA, RECO – Konserwacja Zabytków Sp. Z o.o.

STEUER-JUREK ANNA, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu

WĄDOŁOWSKI MARCIN, Akademia Ignatianum w Krakowie

2015, t. 3

ADAMCZAK DAMIAN, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

ĆWIKŁA JULITA, Muzeum w Raciborzu

GRABNY BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

GRAJEWSKI WOJCIECH, Muzeum Śląska Cieszyńskiego / Książnica Cieszyńska

KLAJMON BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

KNURA ADAM, Muzeum w Raciborzu

KWAŚNIEWICZ KATARZYNA, Archiwum Państwowe w Katowicach

NOCUŃ PRZEMYSŁAW, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

OFICJALSKA ELŻBIETA, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

SKONIECZNA-GAWLIK DOBRAWA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

SKRZYPCZYK DANUTA, Archiwum Państwowe w Katowicach

WALKOWSKI SZYMON, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

WIECZOREK BEATA, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

2014, t. 2

ARSZYŃSKA JOANNA M., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

CHOLEWA DANUTA, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

GRUSZCZYK NATALIA, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

KEMPA ANNA, Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare

KLAJMON BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

KONSEK KAZIMIERZ, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Górnośląski

MICZKA-PAJESTKA MONIKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MORYS-TWAROWSKI MICHAEL, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie

PAWLETA MICHAŁ, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii

PIETRZAK MAŁOGORZATA, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

PRZYBYŁA-DUMIN AGNIESZKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

ROSZAK-KWIATEK PAWEŁ, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

STUDNICKI GRZEGORZ, Uniwersytet Śląski w Katowicach / Muzeum Śląska Cieszyńskiego

TOMICZEK DAGMARA, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

WĄDOŁOWSKI MARCIN, Akademia Ignatianum w Krakowie

2013, t. 1

ADAMCZAK DAMIAN, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

CZUBALA DIOZNIZJUSZ, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

GRABNY BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

JANICKA-KRZYWDA URSZULA, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Krakowie

KASTELIK-HERBUŚ AGNIESZKA, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej

KLAJMON BARBARA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

LIBOSKA TOMASZ, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

PRZYBYŁA-DUMIN AGNIESZKA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

PUTZLACHER-BUCHTOVÁ RENATA, Uniwersytet Masaryka w Brnie

RODAK JAN, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

RYGUS PIOTR, Uniwersytet Śląski w Katowicach

STRZELEWSKA MAGDALENA, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

 

Pliki do pobrania:

Rocznik MGPE – formularz recenzji

Rocznik MGPE – oświadczenie autora

Rocznik MGPE – wymogi edytorskie