Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest periodykiem, którego tematyka dotyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach. Chcemy przedstawiać prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów, archeologów oraz przedstawicieli innych nauk, a w związku z tym prezentować różne warsztaty badawcze i wynikające z podjęcia odmiennych metodologii ustalenia.

W obszarze naszych zasadniczych zainteresowań znajduje się wieś górnośląska i zagłębiowska oraz inne obszary w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, istotna jest jednak również szersza perspektywa dla analizowanych zjawisk, stąd refleksja nad obecnymi w innych regionach Polski, w Europie czy na świecie.

Zakres merytoryczny Rocznika MGPE obejmie również prace poświęcone obiektom położonym na śląskim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej, którego operatorem Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” stało się na początku 2013 roku.

Teksty zakwalifikowane do Rocznika umieszczane są w trzech działach: artykuły/studia, materiały/koncepcje oraz recenzje/opinie. Do publikacji na łamach czasopisma przyjmowane są teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, które uzyskały pozytywną opinię dwóch wskazanych przez redakcję recenzentów.

 

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wydawany jest raz w roku, w wersji papierowej.

 

Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 504128, a za artykuły w nim opublikowane przyznaje się 20 pkt.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

– ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences;

– CEEOL – Central and Eastern European Online Library;

– CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities;

– BazHum – Czasopisma humanistyczne;

– Index Copernicus – ICI Journals Master List;

– Arianta – Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne;

– PBN – Polska Bibliografia Naukowa;

– MEiN – (20 pkt) Ministerstwo Edukacji i Nauki – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. ANTONI BARCIAK, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. DIONIZJUSZ CZUBALA, prof. em. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dr hab. KRZYSZTOF FOKT, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr JERZY GORZELIK, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. zw. dr hab. EWA KOSOWSKA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doc. PaedDr. JANA RACLAVSKA, Ph.D., Ostravská univerzita w Ostrawie

Prof. zw. dr hab. HALINA RUSEK, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. JAN ŚWIĘCH, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: Agnieszka Przybyła-Dumin, kontakt: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl

Redaktorzy tematyczni: Krzysztof Bulla, Barbara Klajmon, Agata Krajewska, Przemysław Nocuń, Barbara Papaj, Beata Piecha-van Schagen

Redaktor statystyczna: Monika Miczka-Pajestka

Redaktor językowa: Iwona Guzik

Przejdź do sklepu

 

Pliki do pobrania (w formacie pdf):

Spis treści/Contents – Rocznik 2013 (Tom 1)

Spis treści/Contents – Rocznik 2014 (Tom 2)

Spis treści/Contents – Rocznik 2015 (Tom 3)

Spis treści/Contents – Rocznik 2016 (Tom 4)

Spis treści/Contents – Rocznik 2017 (Tom 5)

Spis treści/Contents – Rocznik 2018 (Tom 6)

Spis treści/Contents – Rocznik 2019 (Tom 7)

Spis treści/Contents – Rocznik 2020 (Tom 8)

Spis treści/Contents – Rocznik 2021 (Tom 9)

Spis treści/Contents  Rocznik 2022 (Tom 10)

Rada naukowa i zespół redakcyjny